Pràctiques educatives obertes i apropiació tecnològica: el cas de la Comunitat Llatinoamericana Oberta Regional de Recerca Social i Educativa (CLARISE)

María del Carmen Betancourt Franco, Rosario Celaya Ramírez, María Soledad Ramírez Montoya

Resum


Un gran repte en la societat del coneixement és disminuir la divisòria educativa, per la qual cosa s’han de promoure estratègies que impulsin la millora i la innovació en l’educació. Així, amb el suport de la tecnologia i internet, sorgeixen les comunitats acadèmiques a distància per a intercanviar i difondre les pràctiques educatives innovadores. L’objectiu d’aquesta recerca va ser analitzar l’estat de les pràctiques educatives obertes en institucions que formaven part de la Comunitat Llatinoamericana Oberta Regional de Recerca Social i Educativa (CLARISE), per a diagnosticar el seu nivell de posicionament, estratègies, implantacions, promoció i difusió. A partir de la pregunta d’investigació «De quina manera es desenvolupen les pràctiques educatives obertes (PEO) i l’apropiació tecnològica en docents que pertanyen a una xarxa acadèmica a distància?», es va adoptar la metodologia de recerca de l’estudi de casos, i en la recollida de dades es van fer servir instruments com l’entrevista, l’observació participant, l’anàlisi de documents i el qüestionari. Les troballes obtingudes indiquen que una xarxa d’intercanvi impulsa la producció de contingut obert i la implantació de PEO en els docents i institucions participants, i promou la generació i difusió de materials, com articles en revistes científiques i els llibres electrònics oberts; també motiva els integrants a fer servir recursos educatius oberts (REO), facilita la compartició de continguts oberts i fomenta el desenvolupament de les PEO, la qual cosa permet que els docents aprenguin a comunicar apropiadament el llicenciament de la seva obra. La xarxa CLARISE comparteix i difon producció cultural a tot el món, col·locant les institucions participants en un estat inicial i de desenvolupament en relació amb les PEO, perquè institucionalment encara no han adoptat aquestes pràctiques en els seus models educatius. Els integrants de la comunitat aconsegueixen solament un segon nivell d’apropiació tecnològica, atès que no fan la modificació de REO.


Paraules clau


apropiació tecnològica; pràctiques educatives obertes; recursos educatius oberts; xarxes acadèmiques a distància; comunitats de pràctica; xarxa CLARISE

Referències


Atkins, D., Seely, J., & Hammond, A. (2007). Report to the William and Flora Hewlett Foundation. Retrieved from http://www.hewlett.org/uploads/files/Hewlett_OER_report.pdf

Bennet, A., & Bennet, D. (2007). Knowledge Mobilization in the Social Sciences and Humanities. Frost, W.V.: MQI Press.

Braun, I., Hernández, S., Santos, E., Talamante, L., & Yu, Y. (2010). REA: aliados en el desarrollo de la comprensión lectora de estudiantes de inglés [OERs: Allies in the development of reading comprehension in students of English]. In M. S. Ramírez & J. V. Burgos (Eds.). Recursos Educativos Abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología [Open Educational Resources in technology-enhanced environments] (pp. 242-257). Monterrey, México: Innov@TE.

Burgos, J. V., & Ramírez, M. S. (2011). Innovative experiences of Open Educational Resources towards academic knowledge mobilization: Latin-American context. Proceedings of OpenCourseWare Consortium Global 2011: Celebrating 10 Years of OpenCourseWare. Cambridge, MA. Retrieved from http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/recursos/material/ci_34.pdf

Castaño, C., Maiz, I., Palacio, G., & Villarroel, J. D. (2008). Prácticas Educativas en entornos Web 2.0 [Educational practices in Web 2.0 environments]. Madrid, Spain: Síntesis.

Celaya, R., Lozano, F. L., & Ramírez, M. S. (2009). Apropiación Tecnológica en los profesores que incorporan recursos educativos abiertos (REA) en educación media superior [Technology appropriation by teachers who incorporate open educational resources (OERs) into higher middle education]. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 15(45), 487-513. Retrieved from http://redalyc.uaemex.mx/pdf/140/14012507007.pdf

Colás, P., Rodríguez, M., & Jiménez, R. (2005). Evaluación de e-learning. Indicadores de calidad desde el enfoque sociocultural [Assessment of e-learning. A sociocultural approach to quality indicators]. Revista electrónica Teoría de la educación y Cultura en la Sociedad de la Información Monográfico: Estado actual de los sistemas e-learning, 6(2). Retrieved from http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_colas_rodriguez_jimenez.htm

DAR (2010). Repositorio Digital. “DAR: Desarrolla, Aprende y Reutiliza”, Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey [Digital Repository]. Retrieved from http://catedra.ruv.itesm.mx/

Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., & Allen, S. D. (1993). Doing naturalistic inquiry. A Guide to Methods. Newbury Park, CA: Sage.

Garza, A., Hernández, I., & Santiago, X. (2010). Uso de REA para un mejor aprendizaje de las Ciencias Naturales [Use of OERs to improve learning in Natural Sciences]. In M. S. Ramírez & J. V. Burgos (Eds.), Recursos Educativos Abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología [Open Educational Resources in technology-enhanced environments] (pp. 242-257). Monterrey, México: Innov@TE.

Giroux, S., & Tremblay, G. (2004). Metodología de las Ciencias Humanas [Methodology for Social Sciences and Humanities]. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Guerrero, R., Juárez, L., Sánchez, L., & Vázquez, A. (2010). La motivación a través del uso de Recursos Educativos Abiertos como herramientas didácticas para el logro de aprendizajes significativos. Un estudio comparativo de cuatro prácticas docentes [Motivation through the use of Open Educational Resources as didactic tools to achieve meaningful learning. A comparative study of four teaching practices]. In Ramírez, M. S. & Burgos, J. V. (Eds.), Recursos Educativos Abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología [Open Educational Resources in technology-enhanced environments] (pp. 489-509). Monterrey, México: Innov@TE.

Habler, B. (2009). Access to Open Educational Resources. Report of UNESCO OER Community discussion. UNESCO. Retrieved from http://oerwiki.iiep.unesco.org/images/c/ca/Access2OER_final_report_2.pdf

Hew, K., & Hara, N. (2007). Empirical study of motivators and barriers of teacher online knowledge sharing. Educational Technology Research & Development, 55(6), 573-595. doi:10.1007/s11423-007-9049-2

Hooper, S., & Rieber, Ll. (1995). Teaching with Technology. Retrieved from http://www.nowhereroad.com/twt/

OECD (2007).Giving Knowledge for Free. The Emergence of Open Educational Resources. Paris, France: OECD Publishing.

OPAL. (2011a). The OPAL Report 2011 Beyond OER: Shifting Focus to Open Educational Practices, The “Open Educational Quality Initiative”. Retrieved from http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=31243&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

OPAL. (2011b). OEP Guide. Guidelines for Open Educational Practices in Organizations (Vs. 2011). Retrieved from http://oer-quality.org/

Ramírez, M. S., & Burgos, J. V. (Coords.) (2012). Movimiento educativo abierto: Acceso, colaboración y movilización de recursos educativos abiertos [Open educational movement: Access, collaboration and mobilisation of open educational resources]. Retrieved from http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/564

Sicilia, M. A. (2005). Reusabilidad y reutilización de objetos didácticos: mitos, realidades y posibilidades [Reusability and reuse of learning objects: Myths , realities and possibilities]. RED. Revista de Educación a Distancia, IV(0II). Retrieved from http://www.um.es/ead/red/M2/sicilia46.pdf

Stake, R. E. (1999). Investigación con Estudio de casos [The Art of Case Study Research]. Madrid, Spain: Morata.

The William and Flora Hewlett Foundation. (2011). Open Educational Resources Initiative. Retrieved from http://www.hewlett.org/uploads/files/OER_overview.pdf

UNESCO (2005). Towards Knowledge Societies. Paris, France: UNESCO.

Viskovic, A. (2006). Becoming a tertiary teacher: learning in communities of practice. Higher Education Research & Development, 25(4), 323-339. doi:10.1080/07294360600947285

Wenger, E., McDermott, R. A., & Snyder, W. (2002). Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Boston, EE.UU: Harvard Business School Press.

Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods (4th ed.). Los Angeles, CA: Sage
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i1.1794

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.