Model de democratització dels continguts albergats en els MOOC

Javiera Atenas

Resum


Els cursos online massius i oberts (MOOC per Massive Online OpenCourses ) són la materialització d’un nou escenari formatiu en l’educació superior fonamentat en la gratuïtat, la massivitat i la ubiqüitat. En la seva essència suposen una evolució del moviment d’aprenentatge obert (Open Learning Movement), els principis del qual són la reutilització, revisió, remescla i redistribució dels recursos educatius oberts (REA). Però, a diferència d’aquests, en els MOOC els continguts estan tancats i protegits per copyright, per la qual cosa els seus materials no poden ser reutilitzats. Criticats des de diferents punts de vista, des de la perspectiva de la filosofia REA el principal problema que presenten és que els seus recursos no siguin accessibles, modificables i traduïbles, la qual cosa impedeix la democratització i l’accés lliure del coneixement. Per això, diferents autors i instàncies consideren necessària l’obertura dels continguts dels MOOC, i en aquest article es proposen tres estratègies per a obrir aquests continguts: dipositar els materials en repositoris de REA, arxivar-los com a objectes individuals en repositoris de REA com a paquets de dades i la seva conversió a OpenCourseWare, com a cursos d’autoaprenentatge.


Paraules clau


MOOC, REA, democratització del coneixement

Referències


Aguaded-Gómez, J. I. (2013). La revolución MOOCs, ¿una nueva educación desde el paradigma tecnológico? Comunicar, 41(21), 7-8. http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-a1

Aguaded, J. I., Vázquez-Cano, E. & Sevillano-García, M. (2013). MOOCs, ¿turbocapitalismo de redes o altruismo educativo? Hacia un modelo más sostenible. SCOPEO INFORME Nº2. MOOC: Estado de la situación actual, posibilidades, retos y futuro. http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/06/scopeoi002.pdf

Bates, A. W. & Sangrà, A. (2011). Managing Technology in Higher Education: Strategies for Transforming Teaching and Learning (1st ed.). Wiley.

Barnes, C. (2013). MOOCs: The Challenges for Academic Librarians. Australian Academic & Research Libraries, 44(3), 163-175. http://dx.doi.org/10.1080/00048623.2013.821048

Bell, F. (2010). Connectivism: Its place in theory-informed research and innovation in technology-enabled learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning IRROLD, 14(3), 98-118. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/902

Butler, B., Smith, K., Crews, K. & Courtney, K. K. (2013). Copyright, Licensing, Open Access Session. In: U. of Pennsylvania (ed.), MOOCs and Libraries: Massive Opportunity or Overwhelming Challenge? Philadelphia. http://oclc.org/research/events/2013/03-18.html

Cafolla, R. (2006). Project MERLOT: Bringing Peer Review to Web-Based Educational Resources. Journal of Technology and Teacher Education, 14(2), 313-323. http://www.editlib.org/p/4623

Conole, G. (2012). Fostering social inclusion through open educational resources (OER). Distance Education, 37-41. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01587919.2012.700563

Cormier, D. & Siemens, G. (2010). The Open Course: Through the Open Door: Open Courses as Research, Learning, and Engagement. Educause Review. https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM1042.pdf

Daniel, J. (2012). Making Sense of MOOCs: Musings in a Maze of Myth, Paradox and Possibility. Journal of Interactive Media in Education. http://www.jime.open.ac.uk/jime/article/viewArticle/2012-18/html

Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge: Essays on meaning and learning networks. Stephen Downes Web. http://www.downes.ca/post/58207

Dezuanni, M. & Monroy-Hernandez, A. (2012). «Prosuming» across Cultures: Youth Creating and Discussing Digital Media across Borders. Comunicar, 19(38), 59-66. http://dx.doi.org/10.3916/C38-2012-02-06

Gea, M., Montes-Soldado, R. & Rojas, B. (2013). Cursos masivos mediante la creación de comunidades activas de aprendizaje. e-ucm.es (Sintice). http://lsi.ugr.es/rosana/investigacion/files/abiertaUGR_sintice2013.pdf

Gourley, B. & Lane, A. (2009). Re-invigorating openness at The Open University: the role of Open Educational Resources. Open Learning, 24(1), 57-65. http://dx.doi.org/10.1080/02680510802627845

Haggard, S. (2013). The Maturing of the MOOC (p. 123). https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/240193/13-1173-maturing-of-the-mooc.pdf

Hill, P. (2012, November/December). Online Educational Delivery Models: A Descriptive View. Educause Review, 85-97. https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM1263.pdf

Hill, P. (2012). Four Barriers That MOOCs Must Overcome To Build a Sustainable Model. e-Literate, What We Are Learning About Online Learning Online. http://mfeldstein.com/four-barriers-that-moocs-must-overcome-to-become-sustainable-model/

Holton, D. (2012). What’s the «problem» with MOOCs? Ed Tech Dev: developing educational technology. http://edtechdev.wordpress.com/2012/05/04/whats-the-problem-with-moocs/

Hylén, J. (2006). Open educational resources: Opportunities and challenges. (OECD, ed.) Proceedings of Open Education. Paris: William and Flora Hewlett Foundation Page. http://www.knowledgeall.net/files/Additional_Readings-Consolidated.pdf

Inoue, Y. (2010). Cases on Online and Blended Learning Technologies in Higher Education: Concepts and Practices (1st ed., p. 348). Guam: University of Guam.

Kanwar, A, & Uvalic-Trumbic, S. (2011). A basic guide to open educational resources (OER). (N. Butcher, ed.) Unesco (p. 133). Vancouver: Commonwealth of Learning & UNESCO. http://www.col.org/PublicationDocuments/Basic-Guide-To-OER.pdf

Kim, J. (2012). Playing the Role of MOOC Skeptic: 7 Concerns. Inside Higher Ed. http://www.insidehighered.com/blogs/technology-and-learning/playing-role-mooc-skeptic-7-concerns

Mcgreal, R., Kinuthia, W. & Marshall, S. (2013). Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice. (Rory McGreal, Ed.) (1st ed., p. 268). Athabasca: Commonwealth of Learning and Athabasca University - UNESCO. http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=446

Kop, R. (2011). The challenges to connectivist learning on open online networks: Learning experiences during a massive open online course. The International Review Of Research In Open And Distance Learning, 12(3), 19-38. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/882/1823

Laurillard, D. (2007). Pedagogical forms for mobile learning: Framing research questions. En: N. Pachler (ed.), Mobile learning: Towards a research agenda (pp. 153-175). Londres: WLE Centre for Excellence, Institute of Education.

Liyanagunawardena, T., Adams, A. A. & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study of the published literature 2008-2012. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(3), 202-227. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1455

Marshall, S. J. (2013). Evaluating the Strategic and Leadership Challenges of MOOCs. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 9(2). http://jolt.merlot.org/vol9no2/marshall_0613.htm

McAndrew, P., Farrow, R. & Law, P. (2012). Learning the Lessons of Openness. Journal of Interactive Media in Education, 1-13. http://jime.open.ac.uk/jime/article/view/2012-10

McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G. & Cormier, D. (2010). The MOOC model for digital practice. https://oerknowledgecloud.org/content/mooc-model-digital-practice-0

Milligan, C., Littlejohn, A. & Margaryan, A. (2013). Patterns of engagement in connectivist MOOCs. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 9(2), 149-159. http://jolt.merlot.org/vol9no2/milligan_0613.pdf

Ravenscroft, A. (2011). Dialogue and connectivism: A new approach to understanding and promoting dialogue-rich networked learning. The International Review Of Research In Open And Distance Learning, 12(3), 139-160. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/934

Rodriguez, O. (2012). MOOCs and the AI-Stanford like Courses: Two Successful and Distinct Course Formats for Massive Open Online Courses. European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2012/Rodriguez.htm

Sangrà, A. & Wheeler, S. (2013). New Informal Ways of Learning: Or Are We Formalising the Informal? RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 10(1). http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i1.1689

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 1(2). http://www.ingedewaard.net/papers/connectivism/2005_siemens_ALearningTheoryForTheDigitalAge.pdf

Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education? (McGreal, R., Kinuthia, W. & Marshall, S., eds.) En: Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice. (RoryMcGreal, Ed.) (1st ed., p. 268). Athabasca: UNESCO. http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=446

Traxler, J. (2009). The evolution of mobile learning. En: R. Guy (ed.), The evolution of mobile teaching and learning (pp. 1-14). Santa Rosa, CA: Informing Science Press.

UNESCO. (2012, junio). 2012 Paris OER Declaration. World OER Congress, París. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/English_Paris_OER_Declaration.pdf

Vázquez-Cano, E. (2013). El videoartículo: nuevo formato de divulgación en revistas científicas y su integración en MOOCs. Comunicar, 1-9. http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=41-2013-08

Waard, I. de, Abajian, S., Gallagher, M., Hogue, R., Keskin, N., Koutropoulos, A. & Rodriguez, O. (2011). Using mLearning and MOOCs to understand chaos, emergence, and complexity in education. The International Review of Research in Open and Distance Learning IRROLD, 12(7), 94-115. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1046

Weller, M. (2007). Virtual Learning Environments: Using, Choosing and Developing your VLE. Oxford: Routledge.

Wiley, D. (2007). On the Sustainability of Open Educational ResourceInitiatives in Higher Education. OECD’s Centre for Educational Research and Innovation (CERI) (p. 21). OECD Publishing. http://www.oecd.org/dataoecd/33/9/38645447.pdf

Zapata-Ros, M. (2013). MOOCs, una visión crítica y una alternativa complementaria: La individualización del aprendizaje y de la ayuda pedagógica. http://eprints.rclis.org/18658/
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2031

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.