Polítiques editorials

Focus i abast

RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento és una publicació electrònica coeditada per la Universitat Oberta de Catalunya i el seu eLearn Center, i per la Universitat de Nova Anglaterra.

Els àmbits temàtics de RUSC són els següents:

 • Models d’universitat en la societat del coneixement.
 • Models formatius i ús de la tecnologia en l’ensenyament superior
 • Sistemes d’accés obert en l’ús de materials d’aprenentatge. Sistemes per al desenvolupament i ús de recursos educatius en obert.
 • Models tecnològics i pedagògics i innovacions.
 • Transformacions en els processos administratius o d’aprenentatge en l’ensenyament superior a partir de l’ús de les TIC.
 • La perspectiva organitzativa i de gestió en l’ús de les TIC en les institucions d’ensenyament superior.
 • Lideratge i govern de la universitat en la societat del coneixement.
 • Models de presència i de servei de la universitat utilitzant Internet.

 

 

Política de seccions

Articles de recerca

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Tots els articles publicats a RUSC són prèviament sotmesos a la revisió cega de membres del Consell Científic Editorial, reconeguts experts en la matèria.

Garantia de revisió cega

Per a garantir l’anonimat dels autors, tal com s’indica a la guia per a autors (normes de publicació), cal lliurar l’article sense les dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum). Aquest tipus d’informació s’ha d’adjuntar en un altre arxiu.

Fases del procés d’avaluació d’un article

Fase 1: tramesa de l’original.

Fase 2: valoració per part de l’equip editorial de la revista de l’enviament rebut; es decideix si el treball passa a ser revisat per experts o si és descartat, sigui per motius formals o de contingut.

Fase 3: avaluació cega de l’original per part de dos revisors externs, experts en l’àmbit temàtic que correspongui.

Es demana als revisors que considerin els factors següents: l’adequació del treball a la temàtica de RUSC, la presentació i escriptura del text, l’originalitat i l’interès del tema tractat, la descripció del tema central de la investigació, l’exposició del marc teòrico-conceptual, l’adequació de la metodologia emprada, l’exposició i l’anàlisi dels resultats i les conclusions, la pertinència de les referències bibliogràfiques i l’adequació de les taules i figures.

Durada aproximada: entre una i sis setmanes. Durant aquest procés es manté amagada la identitat dels autors que són avaluats i dels revisors que fan les avaluacions. RUSC té una base de dades de revisors composta per experts metodològics dels diferents àmbits temàtics de la revista, i cada any es publica la llista d’experts consultats. La revista ofereix instruccions i formularis als revisors per a avaluar la qualitat i la pertinència dels articles.

Fase 4: enviament del resultat de l’avaluació als responsables de la revista.

Els revisors envien el resultat de l’avaluació i una proposta de dictamen a l’equip editorial de la revista, que, a la llum dels informes, ha de prendre una decisió i decidir si s’ha d’enviar el treball a un tercer revisor.

Fase 5: comunicació del resultat de l’avaluació als autors.

Entre tres i set setmanes a partir de la data de recepció de l’original. La decisió editorial es comunica als autors raonadament i d’una manera motivada.

Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues avaluacions és positiu i l’equip editorial considera que no s’ha de sol·licitar cap canvi als autors.

No acceptació: un article és refusat si el resultat d’una avaluació o de totes dues és negatiu.

Cal fer modificacions: el resultat de l’avaluació demana modificacions del contingut o de la forma que l’autor ha d’aplicar abans de tornar a sotmetre l’article a revisió.

La realització dels canvis proposats no implica l’acceptació de l’article.

En cas que l’autor suggereixi un possible revisor per al seu article, la revista es reserva el dret de prendre en consideració aquesta recomanació o no.

 

Freqüència de publicació

RUSC és una revista electrònica que publica dos números l'any, previstos per als mesos de gener i juliol.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

L’autor pot arxivar el seu treball en repositoris d’accés obert, sigui com a treball no revisat per experts (pre-prints), sigui com a treball revisat (post-prints).

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d'arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

La Universitat Oberta de Catalunya es compromet a garantir l'ètica i la qualitat dels articles que es publiquen tenint com a referència, d'una banda, el Codi Ètic de la Universitat Oberta de Catalunya i Codi de Bones Pràctiques de Recerca i Innovació,[1] i el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE)[2] i el CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications.[3] Al mateix temps, garanteix una resposta adequada a les necessitats dels lectors i els autors, assegurant la qualitat dels textos que es publiquen, i protegint i respectant el contingut i la integritat dels articles.

El Comitè Editorial de la revista RUSC es compromet a publicar les correccions, els aclariments, les retraccions i les disculpes quan calgui. En acompliment d'aquestes bones pràctiques, es publiquen el sistema d'arbitratge que es fa servir per a la selecció dels articles, i els criteris d'avaluació que els avaluadors externs (anònims i d'experts) han d'aplicar. RUSC manté actualitzats aquests criteris, basats exclusivament en la rellevància científica, l'originalitat, la claredat i la pertinència de l'article que s'ha presentat.

Es garanteix, en tot moment, la confidencialitat del procés d'avaluació: l'anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s'avalua, l'informe raonat emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès Editorial, Assessor i Científic. De la mateixa manera, es mantindrà la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l'article.

RUSC declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja han estat publicats. Per aquesta raó, RUSC serà especialment estricta amb el plagi, i els textos que s'identifiquin com a tal s'eliminaran de la revista o no s'arribaran a publicar. La revista actuarà, en aquests casos, amb tanta rapidesa com sigui possible. En acceptar els termes i els acords expressats per la nostra revista, els autors han de garantir que l'article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de tercers. Els autors també han de justificar que, en el cas d'un article d'autoria compartida, hi ha hagut un consens ple de tots els autors afectats i que el text no ha estat presentat ni publicat prèviament en un altre mitjà de difusió.

Autoria

Els autors dels manuscrits han de garantir que el treball lliurat a la revista RUSC és original i no conté fragments d'obres d'altres autors ni fragments de treballs propis publicats anteriorment. A més, els autors han de confirmar la veracitat de la dada; és a dir, que la dada empírica no ha estat alterada per a confirmar la hipòtesi.

Els autors es comprometen a assegurar que els materials consultats són els més actuals i pertinents dins de l'àmbit en què s'ha dut a terme la recerca, i que han tingut en compte tots els diferents corrents de pensament que hi ha.

En l'autoria del treball, els autors han de garantir que hi han inclòs totes les persones que han fet una contribució científica significativa i intel·lectual en la conceptualització i la planificació del treball, alhora que han participat en la interpretació dels resultats i la redacció de l'article. Tanmateix, els autors han d'estar jeràrquicament organitzats d'acord amb el seu nivell de responsabilitat i els seus rols.

Tots els autors accepten la responsabilitat del que han escrit.

Revisió

Els revisors es comprometen a fer una revisió crítica, sincera, constructiva i imparcial dels treballs i a avaluar-los tan ràpidament com sigui possible per tal de respectar les dates límit.

Els revisors només revisen el manuscrit si pensen que són competents en la matèria de què tracta i si no hi ha cap conflicte d'interès.

Els revisors han de lliurar un informe complet i crític amb referències adequades al procediment de revisió de la revista i a les normes públiques establertes per ells mateixos, especialment quan hagin de comunicar que el treball ha estat refusat. A més, estan obligats a informar els editors de qualsevol part del treball que s'hagi publicat prèviament o que sigui revisada per una altra publicació.

Els revisors no han de tenir cap conflicte d'interès respecte a la investigació que es vol publicar, els autors o el finançament de la recerca.

El Comitè de Redacció de RUSC, un cop ha confirmat que l'article compleix les normes d'estil i de contingut que s'indiquen en els criteris editorials, remetrà l'article a dos experts revisors anònims i aliens a la institució d'adscripció de l'autor o dels autors, segons la modalitat de doble cec.

La valoració tindrà en compte l'interès de l'article, la seva contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

D'acord amb les recomanacions dels revisors, el director de la revista comunicarà a l'autor o els autors el resultat motivat de l'avaluació per correu electrònic a l'adreça que hagi o hagin utilitzat per a trametre l'article. Els revisors comunicaran a l'autor principal, i de manera totalment confidencial, el resultat de la revisió (publicació sense canvis, publicació amb correccions lleus, publicació amb correccions importants, o no aconsellable de publicar) i les seves observacions i comentaris.

Si el manuscrit s'ha acceptat amb modificacions, l'autor o els autors hauran de reexpedir una nova versió de l'article atenent les demandes i els suggeriments dels avaluadors externs. L'autor o els autors, si volen, també podran aportar una carta al Comitè de Redacció, en la qual han d'indicar el contingut de les modificacions de l'article.

Segons el grau de compliment de les modificacions sol·licitades, el Comitè de Redacció es pronunciarà sobre si és pertinent o no la publicació de l'article. Aquesta decisió serà comunicada a l'autor o als autors pel director de la revista.

__________

Notes al peu

[1] Codi Ètic de la Universitat Oberta de Catalunya i Codi de Bones Pràctiques de Recerca i Innovació.

[2] Committee on Publication Ethics (COPE). Code of conduct and best practice guidelines for journal editors.

[3] Scott-Lichter, D.; Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CSE'S White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications. Actualització 2012. 3a. edició revisada. Wheat Ridge, CO: 2012. [Data de consulta: 28 de maig de 2013].

 

Funcions de l'equip editorial

Equip editorial

Els directors assumeixen la responsabilitat general de la qualitat científica de la revista i guien els membres del Comitè Científic Editorial i l’equip editorial.

Les funcions dels  directors són:

 • Decidir, juntament amb el Consell de Redacció, la línia editorial.
 • Dirigir les activitats del Comitè Científic Editorial.
 • Representar institucionalment, oficialment i legalment la publicació.
 • Planejar i supervisar la promoció de la revista.
 • Prendre decisions estratègiques en cada edició.
 • Avaluar el desenvolupament dels continguts.
 • Elaborar juntament amb l’editora executiva l’estratègia científica de la revista i l’avaluació periòdica de resultats.
 • Promoure i establir convenis amb altres institucions que fomentin l’excel·lència científica i la viabilitat econòmica de la revista.

Editora executiva és el càrrec editorial principal de la revista. És qui supervisa la revisió, l’edició i la publicació dels articles.

Les funcions de l’editora executiva són:

 • Tenir la visió editorial global i marcar les pautes de la línia editorial.
 • Vetllar per la qualitat dels continguts i l’excel·lència editorial.
 • Dirigir les activitats del Comitè Científic Editorial i del Consell de Redacció.
 • Aprovar la versió definitiva de cada número i prendre la darrera decisió sobre la publicació dels articles  i el número en què han de ser publicats segons el contingut que tenen.
 • Fer el cronograma de revisió i lliurament dels articles.
 • Redactar les normes de publicació de la revista.
 • Elaborar el document protocol·lari d’avaluació de manuscrits per als avaluadors designats a aquest efecte.
 • Vigilar que es compleixin les normes ètiques d’investigació i experimentació en els articles publicats.

El Consell de Redacció és presidit pels directors de la revista i el formen un grup d’especialistes en la disciplina que cobreix la revista, que són seleccionats pels directors d’acord amb la seva qualitat científica. Assessoren l’editora executiva en la millora contínua de la publicació i en la presa de decisions, i fan propostes.

Les funcions del Consell de Redacció són:

 • Assistir l’editora executiva en totes les funcions que té i, molt especialment, en el seguiment dels treballs (recepció, avaluació, acceptació).
 • Vigilar el flux de manuscrits, vetllar pel compliment de les normes establertes i els preceptes ètics de la revista i controlar-los.
 • Controlar la qualitat dels informes dels revisors.

El Comitè Científic Editorial el formen professors universitaris, investigadors i professionals de prestigi reconegut, membres d’institucions educatives o governamentals, proposats pel Consell de Redacció de la revista.


El Consell Científic Editorial té com a funcions principals:

 • Promoure la revista en el seu àmbit.
 • Obtenir col·laboracions d’autors potencials.
 • Proposar la realització de números monogràfics sobre temes d’interès o rellevància especials.
 • Actuar d’avaluadors de la revista.
 • Garantir la qualitat del procés de revisió d’experts.

La secretària editorial té un bon coneixement de la tasca editorial. A més d’assistir el director en el maneig diari de la publicació, és la persona que cada dia interactua amb els editors, àrbitres i autors, per garantir el flux continu del procés editorial. També s’encarrega de proposar les mesures i accions que condueixin al desenvolupament de la publicació.

Entre les seves funcions hi ha:

 • Emetre els certificats que siguin sol·licitats.
 • Vetllar pel compliment de la política elaborada pel Consell de Redacció.
 • Conèixer els manuscrits i decidir en primera instància quins són els que han de seguir el procés formal establert, prenent com a referència els aspectes ètics i formals de les normes de publicació de la revista.
 • Elaborar els informes estadístics anuals sobre el procés editorial.

Equip tècnic

Els membres de l’equip tècnic són nomenats per la institució i els directors, i tenen per responsabilitat:

 • Controlar les tasques de correcció, composició, muntatge i edició electrònica.
 • Gestionar la part administrativa i econòmica d’acord amb els acords institucionals establerts per la direcció de la revista.
 • Vetllar per la coherència general de les revistes científiques de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) d’acord amb els criteris de la Comissió de Publicacions de la UOC.
 • Actuar d’enllaç entre la revista i la Comissió de Publicacions de la UOC.

 

 

Indexació

RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento ha estat acceptada i indexada en els directoris, catàlegs, biblioteques i bases de dades següents:

Bases de dades d'avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques


Bases de dades bibliogràfiques (accés amb subscripció)

 

Bases de dades de recursos acadèmics sobre ciències socials i educació

 

Directoris de referència de publicacions periòdiques


Bases de dades de sumaris

 

Bases de dades de revistes amb accés obert


Catàlegs de biblioteques

 

Preservació

 

Resums anuals

Resum en xifres de l’any 2009

Durant l’any 2009 RUSC ha ampliat el seu Comitè Científic Editorial fins a arribar a 34 membres, dels quals:

 • 10 són d’Espanya (29%)
 • 13 són de l’Amèrica Llatina (38%): 4 de Xile, 3 de Mèxic, 1 de Veneçuela, 1 del Brasil, 1 del Perú, 1 de Colòmbia, 1 d’Uruguai i 1 de Puerto Rico
 • 6 són de l’Amèrica del Nord (18%): 4 del Canadà i 2 dels Estats Units
 • i 5 són d’Europa (15%): 3 dels Països Baixos, 1 de Bèlgica i 1 de Portugal.

Pel que fa als articles rebuts, durant 2009 hem rebut 39 treballs (12 dels quals destinats al monogràfic), dels quals 24 han estat acceptats i 15 rebutjats. Per tant, la taxa de rebuig se situa cap al 40% (i la d’acceptació cap al 60%). La major part dels articles han estat revisats per dos experts, generalment membres del Comitè Científic Editorial.

El nombre de subscriptors de RUSC és ara de 881, que són els que s’han subscrit al nou sistema de gestió de la revista Open Journal System.

Finalment tenim les mètriques següents:
Mitjana mensual visites des d’abril de 2009: 5.051
Mitjana mensual visitants únics des d’abril de 2009: 3.921
Mitjana mensual de pàgines vistes des d’abril de 2009: 12.097

Resum en xifres de l'any 2010

Durant l'any 2010 RUSC ha ampliat el Comitè Científic Editorial fins a arribar a 39 membres (5 noves incorporacions el 2010):

 • el 28% són de l'Estat espanyol (11)
 • el 36% són d'Amèrica Llatina (14): 4 de Xile, 4 de Mèxic, 1 de Veneçuela, 1 del Brasil, 1 de Perú, 1 de Colòmbia, 1 d'Uruguai, 1 de Puerto Rico
 • el 18% són d'Amèrica del Nord (7): 4 del Canadà i 3 dels Estats Units
 • el 15% són d'Europa (6): 3 dels Països Baixos, 1 de Bèlgica, 1 de Portugal, 1 de França
 • el 3% són d’Àsia (1): 1 d'Israel

Quant als articles rebuts, durant el 2010 hem rebut 46 treballs (7 més que durant el 2009), 21 dels quals són articles, 19 són aportacions al monogràfic i 6 són ressenyes. Dels 21 articles, se n’han publicat 5, uns altres 5 són en revisió i 11 més han estat rebutjats. De les 19 aportacions al monogràfic, 10 han estat rebutjades, s’han publicat 7 més i dos són en revisió. Quant a les ressenyes, de les 6 que s’han rebut durant el 2010, 4 han estat publicades i 2 han estat rebutjades. Per tant, la taxa de rebuig se situa en el 50% (23 treballs rebutjats dels 46 rebuts), un 10% més que el 2009.

Tots els articles han estat revisats per experts, generalment per membres del Comitè Científic Editorial de RUSC, seguint el que estableixen les normes de publicació de la revista.

Durant el 2010 RUSC ha estat acceptada a Elsevier-Scopus, EBSCO (Fuente Académica™, Educational Research Complete™) i ProQuest (Ulrich’s).

Finalment tenim les mètriques següents:

Total de visites: 72.928
Total de visitants (usuaris únics): 49.119
Total de pàgines vistes: 155.563
Total de descàrregues d’articles en PDF: 30.545
Subscriptors: 1.257

Mitjana mensual de visites: 6.077
Mitjana mensual de visitants únics: 4.093
Mitjana mensual de pàgines vistes: 12.963
Mitjana mensual de descàrregues d’articles en PDF: 2.545
Temps mitjà de permanència en el lloc web: 2 minuts

Resum en xifres de l’any 2011

Durant l'any 2011 RUSC ha rebut 45 aportacions destinades a la secció miscel·lània de la revista i 46 de destinades als diferents monogràfics per als quals ha estat oberta la convocatòria d'articles durant l'any; en total, 91 articles, dels quals 52 han estat rebutjats (taxa de rebuig del 57%). També hem rebut 4 ressenyes, una de les quals va ser rebutjada. En total, doncs, el 2011 hem rebut 95 treballs, més del doble que l'any 2010 (durant el qual vam rebre 46 treballs en total).

Hem incorporat, durant l'any 2011, vuit persones al Comitè Científic Editorial de RUSC, de manera que hem passat de 39 membres que tenia el Comitè al tancament de l'any passat a 47 actualment. La composició per procedència geogràfica dels membres del Comitè és la següent: 26% d'Espanya, 36% de l'Amèrica Llatina, 21% d'Amèrica del Nord (el Canadà i els Estats Units), 13% d'Europa (sense Espanya), 2% d'Àsia i 2% d'Àfrica.

Durant l'any 2011 gairebé hem doblat el nombre d'experts que han contribuït a millorar la qualitat dels articles amb les revisions fetes, és a dir, hem passat de 32 (2010) a 62 (2011) experts i expertes consultats, dels quals 33 són membres del Consell Científic Editorial de RUSC i la resta són professors i investigadors d'universitats espanyoles i internacionals.

RUSC té, quan comencem l'any 2012, 1.602 subscriptors, 164 dels quals ho són des del 2011.

Resum en xifres de l’any 2012

Durant l'any 2012 RUSC ha rebut 55 aportacions destinades a la secció miscel·lània de la revista i 25 de destinades als diferents monogràfics per als quals ha estat oberta la sol·licitud d'articles durant l'any; en total, 80 articles.

Dels 55 articles rebuts per a la secció miscel·lània de la revista durant 2012, 6 han estat acceptats, 15 estan en procés de revisió i 34 han estat rebutjats per a la seva publicació (4 per decisió dels autors).

Dels 25 articles rebuts en 2012 per a la secció del dossier monogràfic, 4 han estat acceptats, 11 rebutjats i 10 estan en procés de revisió.

Per tant, del total de 80 articles rebuts en 2012, 45 han estat rebutjats per a la seva publicació (taxa de rebuig del 56%).

El Comitè Científic Editorial de RUSC compta a l'inici de 2013 amb 51 membres: 16 d'Espanya (31%), 19 d'Amèrica Llatina (37%), 9 d'Amèrica del Nord (18%), 3 de la resta d'Europa (6%), 3 d'Àsia (6%) i 1 d'Oceania. En iniciar-se l'any 2013, s'hi ha incorporat Rosalind James, de la Universitat de Nova Anglaterra, Austràlia, com a codirectora de la revista, al costat del director des dels inicis, Josep M. Duart, fruit del nou acord de col·laboració entre ambdues universitats.

Durant 2012, 57 experts i expertes han realitzat revisions dels treballs rebuts en RUSC, dels quals 41 són membres del Consell Científic Editorial de RUSC, 12 són de la Universitat Oberta de Catalunya i 4 d'altres universitats espanyoles.

RUSC té, en iniciar l'any 2013, 1.931 subscriptors, 329 més que en el mateix període de l'any anterior.