Projectes dels estudiants per a potenciar l’aprenentatge mòbil en l’ensenyament superior

Àngels Rius, Robert Clarisó, David Masip

Resum


Les institucions d’ensenyament afronten el repte d’oferir als estudiants eines per a l’aprenentatge mòbil (m-learning). No obstant això, l’evolució de les tecnologies fa que el desenvolupament i la millora contínua d’aquestes eines sigui una cosa molt costosa. Per exemple, és complicat avaluar les diferents alternatives tecnològiques disponibles i seleccionar la més apropiada segons el context. En aquest article, es proposa com a solució implicar els estudiants de titulacions tecnològiques en el desenvolupament d’eines d’m-learning. S’analitza com a cas d’estudi la Universitat Oberta de Catalunya i es presenten exemples d’eines desenvolupades per estudiants com a part del seu treball final de carrera. Aquests treballs permeten explorar diferents tecnologies i proporcionen informació útil per a guiar la inversió institucional en el desenvolupament d’eines d’m-learning. Així, doncs, aquest paradigma, proper al model del desenvolupament col·laboratiu en el programari lliure, permet assegurar la sostenibilitat de l’m-learning en institucions d’ensenyament.


Paraules clau


treball final de carrera; aplicacions per a dispositius mòbils; m-learning; eines d’e-learning; innovació

Referències


Alexander, B. (2006). Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning?. Educause review, 41(2), 32.

Ally, M. (2005). Using learning theories to design instruction for mobile learning devices. Mobile learning anytime everywhere, 5-8.

Ally, M. (Ed.). (2009). Mobile learning: Transforming the delivery of education and training. Athabasca University Press.

Bachmair, B., Cook, J., & Kress, G. R. (2010). Mobile learning: structures, agency, practices. Springer.

Capell, E., Lorca. S. (2013). Aprendizaje de idiomas: Aplicación móvil en HTML5 y J2EE. Trabajo Final de Carrera (Ing. Informática), Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/19045

Charland, A., & Leroux, B. (2011). Mobile application development: web vs. native. Communications of the ACM, 54(5), 49-53.

Cobcroft, R. S., Towers, S., Smith, J., Bruns, A. (2006). Mobile learning in review: Opportunities and challenges for learners, teachers, and institutions. In Proceedings Online Learning and Teaching (OLT) Conference 2006, pp. 21-30.

Duart, J. M., Salomón, L., & Llara, P. (2006). La Universitat Oberta de Catalunya (UOC): innovación educativa y tecnológica en educación superior. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 9(1), 315-344. http://ried.utpl.edu.ec/images/pdfs/vol9-11.pdf

Ferguson, Rebecca (2011). “Use of Questions to Facilitate Social Learning in a Web 2.0 Environment”.

In: “The Impact of Social Networks on Teaching and Learning” [online monograph]. Revista de

Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 8 (1), pp. 316-327. UOC.

Fernández, G. (2013). iUOC. Trabajo Final de Carrera (Ing. Técnica en Informática de Sistemas), Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/18601

Frohberg, D. (2006, October). Mobile Learning is Coming of Age: What we have and what we still miss. In Proceedings of DeLFI (pp. 327-338).

Gavalas, D., & Economou, D. (2011). Development platforms for mobile applications: Status and trends. Software, IEEE, 28(1), 77-86.

Gartner (2012) "Market Share Analysis: Mobile Phones, Worldwide, 4Q12 and 2012." http://www.gartner.com/resId=2334916

Hernández Requena, S.R. (2008). The constructivist model and the new technologies, applied to the learning process. In RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, [S.l.], oct. 2008. ISSN 1698-580X. doi:10.7238/rusc.v5i2.335.

Holzinger, A., Nischelwitzer, A., & Meisenberger, M. (2005). Lifelong-learning support by m-learning: example scenarios. eLearn, 2005(11), 2.

IMS Global Learning Consortium (2012). Estándard Learning Tools Interorperability 1.1 http://www.imsglobal.org/lti/

Kukulska-Hulme, A., Traxler, J., & Pettit, J. (2007). Designed and user-generated activity in the mobile age. Journal of Learning Design, 2(1), 52-65.

Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. ReCALL, 20(03), 271-289.

Motiwalla, L. F. (2007). Mobile learning: A framework and evaluation. Computers & Education, 49(3), 581-596.

Naismith, L., Sharples, M., Vavoula, G., & Lonsdale, P. (2004). Literature review in mobile technologies and learning. FutureLab research report, ISBN: 0-9548594-1-3.

Özdemir, S. (2010). Supporting printed books with multimedia: A new way to use mobile technology for learning. British Journal of Educational Technology, 41(6), E135-E138.

Rius, A. , Aracíl, X., Baró, X. (2012). UOC API UOC SIte, a seed for new eLearning applications. En: Actas de IX Multidisciplinary Simposio Multidisciplinar sobre Diseño y Evaluación de Contenidos Digitales Educativos: Universidad de Alicante. Págs. 245-252.

Rodríguez, M.J. (2013). Mprogcourse: Programación de cursos para plataforma móbil. Trabajo Final de Carrera (Ing. Informática), Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/18934

Seong, D. S. K. (2006, October). Usability guidelines for designing mobile learning portals. In Proceedings of the 3rd international conference on Mobile technology, applications & systems (p. 25). ACM.

Serrano, J.A. (2012). LiveUOC: Diseño de una aplicación de acceso a la UOC desde Android. Trabajo Final de Carrera (Ing. Técnica en Informática de Sistemas), Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/15041

Stone, A., Briggs, J., & Smith, C. (2002). SMS and interactivity – some results from the field, and its implications on effective uses of mobile technologies in education. In IEEE international workshop on wireless and mobile technologies in education (WMTE’02) (pp. 104–108).

Taylor, J. (2010). A theory of learning for the mobile age. In Medienbildung in neuen Kulturräumen (pp. 87-99). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Traxler, J. (2009). Learning in a mobile age. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 1(1), 1-12.

Wang, Y. K. (2004). Context awareness and adaptation in mobile learning. In Proceedings of the 2nd IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education. (pp. 154-158). IEEE.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i1.1901

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.