Aprenent mitjançant la comparació amb la Wikipedia: la seva importància en l'aprenentatge dels estudiants

Antoni Meseguer-Artola

Resum


L'objectiu principal d'aquest treball de recerca és descriure i avaluar una tècnica d'aprenentatge que fa servir activament la Wikipedia, en el marc d'una assignatura d'Estadística d'un màster en línia. Aquesta tècnica es fonamenta en la comparació entre el contingut de la Wikipedia i materials acadèmics d'aprenentatge estàndard. Definim aquesta tècnica com a «aprenentatge mitjançant la comparació». Amb la finalitat d'avaluar el rendiment d'aquesta tècnica d'aprenentatge, s'han recollit dades de diferents semestres acadèmics. Per mitjà d'unes quantes proves d'hipòtesi, es compara l'acompliment acadèmic dels estudiants que han seguit aquesta estratègia d'aprenentatge amb el dels que no l'han feta servir.

Durant el curs es pregunta als estudiants sobre la fiabilitat, l'actualització, la completesa i la utilitat de la Wikipedia, amb una escala Likert de 5 punts. Aquestes dades són utilitzades en aquest article per a analitzar la qualitat percebuda de la Wikipedia, per a cada concepte estadístic de l'assignatura, i per a descobrir la relació que té amb el rendiment acadèmic. Per a això, s'han fet servir estadística descriptiva, proves de dependència i contrastos de mitjanes.

 


Paraules clau


e-learning; ensenyament superior; Wikipedia; rendiment acadèmic; qualitat

Referències


Ahn, T., Ryu, S., & Han, I. (2007). The impact of web quality and playfulness on user acceptance of online retailing. Information & Management, 44, 263-275. http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2006.12.008

Aibar, E., Lerga, M., Lladós, J., Meseguer, A., & Minguillón, J. (2013). Wikipedia in Higher Education: an Empirical Study on Faculty Perceptions and Practices. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN13 Proceedings (pp. 4269-4275). International Association for Technology, Education and Development, IATED.

Chuttur, M.Y. (2009). Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, Developments and Future Directions. Working Papers on Information Systems, 9. Indiana University, USA.

Cronbach, L. (1947). Test “reliability”: Its meaning and determination. Psychometrica, 16, 1-16. http://dx.doi.org/10.1007/BF02289289

Gill, P. (2011). Learning by Comparing: Effects of Direct Instruction, Discovery and Delay on Analogical Transfer. Dietrich College Honors Theses. Paper 120. Carnegie Mellon University.

Gentner, D. & Namy, L. L. (2006). Analogical processes in language learning. Psychological Science, 15, 297-301. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8721.2006.00456.x

Hernández Requena, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 5, 26-35. http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i2.335

Holyoak, K. J. & Thagard, P. (1995). Mental leaps. Analogy in creative thought. Cambridge, MA: MIT Press.

Jonassen, D. H., Peck, K.L. & Wilson, B.G. (1999). Learning with technology: A

Constructivist Perspective. (1st ed.). Upper Saddle, NJ: Merrill, Prentice Hall.

Koedinger, K. R. & Aleven, V. (2007). Exploring the assistance dilemma in experiments with cognitive tutors. Educational Psychology Review, 19, 239-264. http://dx.doi.org/10.1007/s10648-007-9049-0

Lladós, J., Aibar, E., Lerga, M., Meseguer, A., & Minguillón, J. (2013). An Empirical Study on Faculty Perceptions and Teaching Practices of Wikipedia. In M. Ciussi & M. Augier (Eds.), Proceedings of the 12th European Conference on e-Learning (pp. 258-265). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.

Mayer, R. E. (2004). Should There Be a Three-Strikes Rule Against Pure Discovery Learning?. American Psychologist, 59, 14–19. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.14

Moreno, F. & Bailly-Baillière, M. (2002). Diseño instructivo de la formación online. Aproximación metodológica a la elaboración de contenidos (1st ed.) Barcelona: Ariel Educación.

Richland, L. E., Holyoak, H. J. & Sigler, J. W. (2004). Analogy generation in eighth grade mathematics classrooms. Cognition and Instruction, 22, 37-60.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i2.2042

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.