Característiques dels ambients híbrids d'aprenentatge: estudi de cas d'un programa de postgrau de la Universitat dels Andes

Luz Adriana Osorio Gómez

Resum


Els ambients híbrids d'aprenentatge combinen instrucció cara a cara amb instrucció assistida per les tecnologies d'informació i la comunicació. Darrere d'aquesta definició hi ha una intenció de combinar i aproximar dos models d'ensenyament-aprenentatge: el sistema tradicional d'aprenentatge cara a cara i el sistema e-learning, per a no renunciar a les possibilitats que ofereixen tots dos. L'objectiu d'aquest article és mostrar els principals resultats de l'estudi realitzat per a identificar els elements que caracteritzen els ambients híbrids d'aprenentatge i han de ser tinguts en compte en el seu disseny i desenvolupament. La recerca realitzada va consistir en un estudi de cas d'un programa de postgrau en modalitat híbrida ofert a la Universitat dels Andes, a Bogotà-Colòmbia. S'hi van analitzar els dissenys de les 10 assignatures del programa i les percepcions dels estudiants i professors al llarg de l'execució del programa, en el període 2006-2-2007-1. L'aproximació a aquest cas va permetre identificar una proposta d'ensenyament-aprenentatge molt ben valorada pels professors i estudiants que hi van participar. Els uns i els altres van considerar que es van aconseguir els objectius d'aprenentatge de les assignatures i del programa en general. Es van usar tècniques qualitatives (entrevistes, observacions de classe i d'aules virtuals) i quantitatives (enquestes) per a la recollida de la informació. L'anàlisi dels resultats va portar a identificar un grup de característiques del model híbrid ofert, les quals poden ajudar a comprendre de manera general els ambients híbrids d'aprenentatge.


Paraules clau


ambients híbrids; ambients d'aprenentatge; blended learning; aprenentatge constructivista

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v7i1.655

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.