Didàctica universitària en l’era 2.0: competències docents en campus virtuals

Mª Esther Del Moral Pérez, Lourdes Villalustre Martínez

Resum


La puixança de la societat de les tecnologies i de la informació i la irrupció del fenomen del web 2.0 en els contextos formatius universitaris han provocat un tomb profund en les funcions que han d'exercir els docents. La capacitació didàctica i tecnològica del professorat es va convertint en un imperatiu per a afrontar les noves situacions d'ensenyament-aprenentatge dutes a terme en escenaris virtuals o amb el suport d'eines tecnològiques.

En aquest treball s'enuncien les competències didàctiques, tecnològiques i tutorials que han de definir el docent 2.0, que exerceix les tasques immers en entorns tecnològics, les quals es relacionen directament amb aspectes intrínsecs al model instructiu que s'ha adoptat, al context i a les noves eines mitjanceres. Aquestes competències professionals es plasmaran en l'orientació que es donarà als estudiants, en la capacitat per al disseny de materials didàctics multimèdia motivadors, en la formulació d'activitats col·laboratives, etc.

Després d'enquestar 70 docents i més de 840 estudiants pertanyents a les universitats espanyoles que integren el campus virtual compartit del G9 (Cantàbria, la Rioja, Extremadura, Oviedo, Pública de Navarra, Balears, País Basc, Saragossa i Castella-la Manxa), es posen de manifest les fortaleses i debilitats que s'han detectat en els docents, i es recalquen les necessitats formatives més urgents, d'acord amb les demandes que s'han generat amb els plans de convergència europea.

Entre les fortaleses que han assenyalat els docents i els estudiants -implicats en processos formatius virtuals-, es destaquen la formulació correcta d'activitats que ha afavorit l'aprenentatge, la varietat dels recursos didàctics utilitzats, la interactivitat dels continguts, etc. I, com a principals debilitats, han indicat la falta de propostes efectives de pràctiques que promoguin un aprenentatge col·laboratiu per mitjà de la participació de tots els estudiants i de la interacció entre tots, i l'escassetat de comentaris individualitzats de suport i ànim relatius als progressos en l'aprenentatge.

 


Paraules clau


competències didàctiques, competències tecnològiques, competències tutorials, entorns virtuals, avaluació docent, web 2.0DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v9i1.1127

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.