Trameses

Trameses en línia

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és ara l’International Journal of Educational Technology in Higher Education(ETHE).

Visiteu el nostre nou web aquí: ethe.uoc.edu

Per a fer-nos arribar un article accediu a aquest enllaç: http://www.editorialmanager.com/ethe/default.aspx


Recepció d'originals

RUSC és una revista científica arbitrada la finalitat de la qual és difondre recerques i aportacions acadèmiques en l’àmbit de l’ensenyament en xarxa (e-learning) a la universitat de la societat del coneixement. Els autors poden enviar els originals un cop s’hagin registrat.

RUSC només admet articles originals i inèdits, és a dir, articles que no s’hagin publicat abans ni s’hagin enviat simultàniament a una altra revista.

RUSC admet la presentació de treballs els eixos temàtics dels quals coincideixin amb els que es descriuen a continuació:

 • Models d’universitat en la societat del coneixement
 • Models formatius i ús de la tecnologia en l’ensenyament superior
 • Sistemes d’accés obert en l’ús de materials d’aprenentatge. Sistemes per al desenvolupament i ús de recursos educatius en obert.
 • Models tecnològics i pedagògics i innovacions.
 • Transformacions en els processos administratius o d’aprenentatge en l’ensenyament superior a partir de l’ús de les TIC
 • La perspectiva organitzativa i de gestió en l’ús de les TIC en les institucions d’ensenyament superior
 • Lideratge i govern de la universitat en la societat del coneixement
 • Models de presència i de servei de la universitat utilitzant Internet
 • Ressenyes de publicacions recents relacionades amb l’aprenentatge a distància a la societat del coneixement.


RUSC admet dos tipus de textos:

 • Articles (5.000 paraules com a màxim, incloent-hi les referències bibliogràfiques)
 • Ressenyes (1.000 paraules com a màxim)

En cas que el treball presentat sigui fruit d’una recerca finançada per organismes públics o privats, ho hauran de fer constar.

El temps màxim entre l’acceptació i la publicació d’un article a RUSC és de sis mesos per a la secció monogràfica i divuit mesos per a la secció miscel·lània.


Llengües de recepció i publicació

La principal llengua de publicació de RUSC és l'anglès.

Els articles rebuts en espanyol podran realitzar el procés de revisió d'experts en espanyol si hi ha un compromís dels autors de fer arribar a l'equip editorial una traducció professional a l'anglès de l'article, en cas de ser acceptat. En tal cas, es publicarà l'article en les dues llengües.

Els articles rebuts en anglès seran publicats en aquesta llengua, en cas de ser acceptats. S'oferirà als autors la possibilitat de fer arribar a la revista una traducció professional a l'espanyol de l'article, en cas de ser acceptat. En tal cas, es publicarà l'article en les dues llengües.

El temps màxim entre l'acceptació d'un article i el lliurament per part de l'autor a l'editora de la traducció d’aquest article a una altra llengua (necessària en cas dels originals en espanyol i optativa en cas dels originals en anglès) és de tres setmanes.

Tots els articles publicats a RUSC passen per un procés de correcció d'estil i format i revisió lingüística de l'anglès i/o de l'espanyol una vegada acceptats.

 

Pautes de presentació

RUSC publica habitualment dos apartats: «Miscel·lània» i «Monogràfic». En tots dos es publiquen articles de recerca. La diferència és que els articles del «Monogràfic» responen a les especificacions establertes en la convocatòria de recepció d’articles corresponent, feta saber amb prou anterioritat.

RUSC també publica ressenyes de publicacions recents relacionades amb l’aprenentatge a distància a la societat del coneixement.


Articles

Es recomana que els articles segueixin les normes de publicació de l’American Psychological Association (APA, 6a. edició). Es pot consultar el vídeo de guia.

Es demana, per tant, que els articles enviats continguin la informació següent:

 • Títol
 • Resum (de 150-200 paraules). Inclou sintèticament el que se sap fins llavors sobre la temàtica de l’article, el que l’article aporta de nou i les implicacions en la pràctica o les línies de recerca futures.
 • Paraules clau. De 4 a 6 paraules.
 • Resum i paraules clau també en anglès, sigui quina sigui la llengua original de l’article.
 • Cos de l’article. Es divideix en apartats i subapartats d’acord amb l’estructura següent:
  • Introducció i estat de la qüestió. Inclou una revisió de la bibliografia sobre el tema i l’exposició de l’objectiu i el fonament de la recerca.
  • Mètode de recerca o teoria utilitzada. Descriu la metodologia de la recerca i dels materials o fonts emprats.
  • Identificació de mostres. Si es tracta d’estudis de cas, bones pràctiques o experiències, incorpora les dades de les mostres i la raó d’haver-les triades.
  • Anàlisi de la recerca i resultats. Descriu i analitza els principals resultats de la recerca presentada i del seu impacte.
  • Discussió i conclusions. Relaciona els resultats amb altres recerques, destaca les noves aportacions i esmenta les principals limitacions i les línies de recerca futures.
  • Referències. Presenta únicament la bibliografia citada en el text, per ordre alfabètic i d’acord amb les normes APA 6 (consulteu la secció de referències més avall).

En cas de tractar-se d’un article de recerca, si us plau deixeu clara la idea central de la investigació.

També es pot considerar la publicació d’articles teòrics.

Els treballs s’han de lliurar en forma de fitxer electrònic (.doc, .rtf, .odt). 

Les imatges, taules, gràfics i figures s’han d’incloure en el mateix document de l’article, al lloc que els correspongui. S’ha de citar correctament la font i, si té copyright, és responsabilitat de l’autor obtenir el permís necessari per a fer-lo servir.

Les notes a peu de pàgina poden presentar-se de dues maneres:

- Llistades al peu de la pàgina rellevant.

- Llistades totes juntes en una nova pàgina a continuació de les referències bibliogràfiques.

No s’accepten annexos.

 

En un fitxer a part:

 

Ressenyes

Las ressenyes han de contenir la informació següent:

 • Títol del llibre ressenyat
 • Resum (de 100-150 paraules)
 • Paraules clau. De 4 a 6
 • Fitxa catalogràfica del llibre (títol, autor, editorial, nombre de pàgines, ISBN)
 • Resum i paraules clau també en anglès, sigui quina sigui la llengua original de la ressenya
 • Text de la ressenya
 • Referències bibliogràfiques. Presenta únicament la bibliografia citada en el text, per ordre alfabètic i d’acord amb les normes APA 6 (consulteu la secció de referències més avall).

Els treballs s’han de lliurar en forma de fitxer electrònic (.doc, .rtf, .odt). 

En un fitxer a part:

 • Imatge de la coberta del llibre
 • Dades de l’autor del llibre (nom i cognoms, càrrec o adscripció acadèmica, adreça física de treball completa i adreça electrònica) i breu nota biogràfica
 • Dades de l’autor de la ressenya (nom i cognoms, càrrec o adscripció acadèmica, adreça física de treball completa i adreça electrònica) i breu nota biogràfica

 

Referències bibliogràfiques

Els articles han de presentar les referències bibliogràfiques d’acord amb l’estàndard APA, tal com s’han publicat en el Publication Manual of the American Psychological Association (6a. edició).

S’ha de tenir en compte el format de citació dins del text (autor, any). També s’ha d’indicar el número de pàgina de les citacions directes. La llista de referències bibliogràfiques s’ha de presentar sense numerar, per ordre alfabètic del cognom de l’autor. Si se citen diferents obres del mateix autor, s’han d’ordenar de la més recent a la més antiga. Les referències han d’incloure el nom de tots els autors. L’autor de l’article ha de garantir que tota la informació de les referències és correcta i que totes les citacions del text queden recollides en aquest apartat.

Totes les referències de recursos electrònics han d’incloure el número DOI (digital object identifier) corresponent, si existeix. Per a obtenir els DOI es pot fer servir la base de dades de CrossRef

És important no oblidar les referències que siguin pertinents d’articles d’àmbit internacional de revistes indexades a Scopus i a Journal Citation Reports (JCR).

En els articles publicats en les revistes científiques d’àmbit afí a RUSC i indexades en bases de dades de referència com Web of Knowledge (Journal Citation Reports, JCR) i Elsevier (Sciverse Scopus), la mitjana de referències bibliogràfiques per article és de trenta. Es recomana de referenciar un nombre semblant d’articles o llibres en els articles presentats a RUSC. Això no significa, per descomptat, incloure-hi referències que no siguin pertinents, cosa que es consideraria una mala pràctica. Les referències posen en evidència la revisió actual i adequada de la bibliografia que hi ha sobre el tema de l’article de l’autor o autors.

 

Digital object identifier (DOI)

RUSC adjudica, publica i declara números DOI per a tots els articles a l’Agència CrossRef. Per això també s’han de publicar els DOI de les referències bibliogràfiques dels articles.

Els autors han de proporcionar la bibliografia amb els números DOI. Per a això poden fer servir el servei automàtic de CrossRef.

 

Què és el DOI?

El sistema Digital Object Identifier (DOI®) és un identificador d’objectes de contingut a l’entorn digital.

El sistema DOI proporciona un marc d’identificació persistent que permet gestionar contingut intel·lectual i de metadades i enllaçar els usuaris finals amb els proveïdors de continguts, a més de facilitar el comerç electrònic i fer possible la gestió automatitzada de mitjans. Els noms DOI es poden aplicar a tot tipus de gestions de qualsevol mena de dades, siguin de caràcter comercial o no comercial.

El sistema DOI és una norma internacional ISO (mitjançant ISO TC46/SC9). Esborrany final: Norma internacional (ISO/DIS 26324, Informació i documentació – Sistema Digital Object Identifier), aprovada el 15 de novembre de 2010.

 

Exemples:

 

Articles de publicació periòdica

Cognom, N. (any). Títol de l’article. Títol de la publicació, volum(número), pàgines.

Bennet, P. (1994). The translation unit in human and machine. Babel, 40(1), 12-20.

 

Llibres

Cognom, N. (any). Títol del llibre. Lloc d’edició: Editorial.

Negroponte, N. (1999). The digital world: a future that is already here. 4a. ed. Barcelona: Edicions B.

 

Recursos electrònics

Cognom1, N1., Cognom2, N2., Cognom3, N3. (any). Títol de l’article. Títol de la publicació, volum(nombre). Consultat a: URL/adreça web.

DOI: número DOI.

Cabero, J., Llorente, M. C., Morales, J. A. (2013). Aportaciones al e-learning desde un estudio de buenas prácticas en las universidades andaluzas. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 10(1), 45-60. Consultat a: http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v10n1-cabero-llorente-morales.

DOI: 10.7238/rusc.v10i1.1159

Quan el document tingui DOI i URL, cal mencionar només el DOI.

 

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. El treball enviat no ha estat publicat prèviament ni s’ha enviat simultàniament a una altra revista.
 2. L’arxiu enviat és en format Microsoft Word, Open Office o RTF.

 3. Si es tracta d’un article, el treball enviat no supera les 5.000 paraules (amb totes les parts incloses: resum, paraules clau, referències bibliogràfiques, etc.).

 4. S’han seguit els requisits d’estil i les pautes de la Guia per a autors en la presentació del treball.

 5. S’han presentat les referències bibliogràfiques tal com se sol·licita en la Guia per a autors.

 6. El text té interlineat simple, la grandària de font és de 12 punts i es fa cursiva en comptes de subratllat (exceptuant-ne les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han situat a la posició corresponent i no pas al final del text.

 7. El treball enviat ha estat preparat per a la revisió cega d’experts, és a dir, s’han eliminat les referències i els noms dels autors de totes les parts de l’article i s’han substituït per la paraula «Autor» (incloent-hi les propietats del document).

 8. S’han adjuntat les dades de l’autor en un fitxer a part en què hi ha nom, cognoms, breu currículum, adreça electrònica i postal i adscripció acadèmica o professional.

 9. Cessió de drets de propietat intel·lectual

  L’autor cedeix en exclusiva als editors de la revista els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) per a explotar i comercialitzar l’obra, sencera o en part, en tots els formats i modalitats d’explotació presents o futurs, en tots els idiomes, per tot el període de vida de l’obra i per tot el món.

  Si finalment es decideix no publicar l’article a la revista, la cessió de drets esmentada quedarà sense efecte, de manera que l’autor recuperarà tots els drets d’explotació de l’obra.

  Declaro que sóc l’autor original de l’obra. Els editors queden, per tant, exonerats de qualsevol obligació o responsabilitat per qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada de l’obra dipositada per la vulneració de drets de tercers, siguin de propietat intel·lectual o industrial, de secret comercial o qualsevol altre.

 

Avís de drets d'autor/a

Els continguts publicats a partir del n.º 1, vol. 6 de RUSC queden subjectes a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca. Així doncs, es permet la còpia, distribució, comunicació pública, obres derivades i usos comercials dels continguts de la revista sempre que se'n citi la font (RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento) i l'autor de l'article.

És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a drets d'autor.

Per a usos i llicències no previstos en aquestes normes de publicació és necessari contactar directament amb l'editor de la revista a l'adreça rusc@uoc.edu.

Si no s'indica el contrari, s'entenen acceptades la política de confidencialitat i l'avís legal de la revista en el moment de completar el lliurament d'un article i en el moment d'executar el formulari de registre.

Cessió de drets de propietat intel·lectual

L’autor cedeix en exclusiva als editors de la revista els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) per a explotar i comercialitzar l’obra, sencera o en part, en tots els formats i modalitats d’explotació presents o futurs, en tots els idiomes, per tot el període de vida de l’obra i per tot el món.

Si finalment es decideix no publicar l’article a la revista, la cessió de drets esmentada quedarà sense efecte, de manera que l’autor recuperarà tots els drets d’explotació de l’obra.

Declaro que sóc l’autor original de l’obra. Els editors queden, per tant, exonerats de qualsevol obligació o responsabilitat per qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada de l’obra dipositada per la vulneració de drets de tercers, siguin de propietat intel·lectual o industrial, de secret comercial o qualsevol altre.

 

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la FUOC i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la FUOC. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la FUOC a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La FUOC no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la FUOC o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes.

La FUOC es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la FUOC, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a fuoc_pd@uoc.edu.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la FUOC.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la FUOC ho consideri oportú.

4. Seguretat

La FUOC, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la FUOC siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

La FUOC posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la FUOC queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la FUOC comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la FUOC són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La FUOC utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la FUOC pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 04/11/2012. La FUOC es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la FUOC hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.