De diàlegs i intercanvis virtuals. La dimensió social i cognitiva de les interaccions entre alumnes

Analía Claudia Chiecher, Danilo Silvio Donolo

Resum


L’article centra l’atenció en el tema de les interaccions entre iguals en entorns virtuals. La perspectiva d’anàlisi posa atenció tant en la dimensió cognitiva de les interaccions com en la seva dimensió social (de consideració més recent en la bibliografia sobre el tema).

Es va treballar amb 28 grups d’alumnes (15 de grau i 13 de formats per alumnes de postgrau) que mantenien interaccions en fòrums electrònics sobre la realització d’una tasca acadèmica proposada en el marc de les assignatures que cursaven.

L’anàlisi dels diàlegs entre alumnes en els 28 fòrums grupals va permetre la construcció de set categories que classifiquen les intervencions d’acord amb el seu propòsit o finalitat principal; és a dir: 1) intervencions socials i/o alienes a la tasca; 2) organització per a fer una tasca; 3) avanços en la redacció de la resposta; 4) sol·licituds d’ajuda; 5) acceptació de la resposta elaborada en grup; 6) resposta a sol·licituds d’ajuda, i 7) socialització de la consigna i/o la seva interpretació.

La distribució dels diferents tipus d’intervencions en cada grup va ser semblant i homogènia, sense diferències entre alumnes de grau i de postgrau. En tots es va registrar una majoria d’intervencions socials, seguides d’intervencions d’organització i, en una proporció menor, avanços en la redacció de la resposta. Les intervencions restants van ser irregulars i molt poc freqüents.

També es va observar una mitjana d’intervencions superior per alumne en els grups de postgrau. En canvi, no es van observar diferències quant a la mitjana d’intervencions per alumne considerant la grandària dels grups.

Les consideracions finals emfatitzen la necessitat de saber més cosa sobre la comunicació en entorns virtuals, ja que això contribuirà a dissenyar propostes innovadores, que ampliïn les oportunitats d’aprenentatge en aquests entorns.


Paraules clau


diàleg, entorns virtuals d’aprenentatge, dimensió social, dimensió cognitiva

Referències


ARAGON, S. (2003). “Creating social presence in online environments”. New Directions for Adult and Continuing Education. No 100, pages 57-68.

BROWN J.; COLLIN, A.; DUGUID, P. (1989). “Situated cognition and the culture of learning”. Educational Researcher. Vol. 18, No 1, pages 32-42.

CASANOVA, M. (2008). Aprendizaje cooperativo en un contexto virtual universitario de comunicación asincrónica: un estudio sobre el proceso de interacción entre iguales a través del análisis del discurso. Doctoral thesis. Doctorate in Communication Psychology. Universidad Autónoma de Barcelona. 251 pages.

CASANOVA, M.; ÁLVAREZ, I.; ALEMANY, I. (2009). “Propuesta de indicadores para evaluar y promover el aprendizaje cooperativo en un debate virtual”. Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. No 28, pages 1-18.

CHIECHER, A.; DONOLO, D. (2011). “Interacciones entre alumnos en aulas virtuales. Incidencia de distintos diseños instructivos”. Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación. No 39, pages 127-140.

CHIECHER, A.; DONOLO, D. (2011). “Innovar en la enseñanza de grado. Crónica de una experiencia de trabajo grupal en entornos virtuales”. RED, Revista de Educación a Distancia. No 29, pages 1-19.

CHIECHER, A.; PAOLONI, P. (2011). “Trabajo en equipo en contextos de educación a distancia mediados por TIC: una propuesta para medir la dimensión social en grupos virtuales”. In: XI Coloquio Internacional de Gestión Universitaria de América del Sur. 7-9 December 2011. Florianópolis: Universidad de Santa Catarina.

COBB, S. (2009). “Social presence and online learning: a current view from a research perspective”. Journal of Interactive Online Learning. Vol. 8, No 3, pages 241-254.

GARCÍA, C.; PERERA, V. (2007). “Comunicación y aprendizaje electrónico: la interacción didáctica en los nuevos espacios virtuales de aprendizaje”. Revista de Educación. No 343, pages 381-429.

GARRISON, R.; ANDERSON, T.; ARCHER, W. (2000). “Critical inquiry in a text-based environment: computer conferencing in higher education”. The Internet and Higher Education. No 2, pages 87-105.

GARRISON, R.; ANDERSON, T.; ARCHER, W. (2003). “A theory of critical inquiry in online distance education”. In: M. MOORE & T. ANDERSON (eds). Handbook of Distance Education. New Jersey: Lawrence Eilbaum Associates. Chapter 8, pages 113-128.

GROS, B.; SILVA, J. (2006). “El problema del análisis de las discusiones asincrónicas en el aprendizaje colaborativo mediado”. RED, Revista de Educación a Distancia. No 16, pages 1-16.

JOHNSON, D.; JOHNSON, R. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. Buenos Aires: Aique. 328 pages.

MYCOTA, D.; DUNCAN, R. (2007). “Learner characteristics as predictors of online social presence”. Canadian Journal of Education. No 30, pages 155-170.

ONRUBIA, J.; COLOMINA, R.; ENGEL, A. (2008). “Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo”. In: C. COLL & C. MONEREO (eds). Psicología de la educación virtual. Madrid: Morata. Chapter X, pages 233-252.

ONRUBIA, J. (1999). “Enseñar, crear zdp e intervenir en ellas”. In: C. COLL, E. MARTÍN, T. MAURI, J. ONRUBIA, I. SOLÉ & A. ZABALA (eds). El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó. Chapter 5, pages 101-123.

PÉREZ, M.; SUBIRA, M.; GUITERT, M. (2007). “La dimensión social del aprendizaje colaborativo virtual”. RED, Revista de Educación a Distancia. No 18, pages 1-21.

PERRET CLERMONT, A. N.; NICOLET, M. (1992). Interactuar y conocer. Desafíos y regulaciones sociales. Buenos Aires: Miño y Dávila. 290 pages.

RINAUDO, M. C.; DONOLO, D. (2010). “Estudios de diseño. Una perspectiva prometedora en la investigación educativa”. RED, Revista de Educación a Distancia. No 22, pages 1-29.

ROURKE, L.; ANDERSON, T.; GARRISON, R.; ARCHER, W. (2001). “Assessing social presence in asynchronous text-based computer conferencing”. Journal of Distance Education. Vol. 14, No 2, pages 1-18.

SANTOS, G. (2011). “Presencia social en foros de discusión en línea”. Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación. No 39, pages 17-28.

SIGALÉS, C. (2002). El potencial interactivo de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia [online article]. UOC. [Accessed: 10 October 2011].

TOLMIE, A.; TOPPING, K.; CHRISTIE, D.; DONALDSON, C.; HOWE, C.; JESSIMAN, E.; LIVINGSTON, K.; THURSTON, A. (2010). “Social effects of collaborative learning in primary schools”. Learning and Instruction. No 20, pages 177-191.

VILLASANA, N.; DORREGO, E. (2007). “Habilidades sociales en entornos virtuales de trabajo colaborativo”. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Vol. 10, No 2, pages 45-74.

VYGOTSKY, L. (1988) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Mexico: Crítica. Editorial Grijalbo. 224 pages.

WOO, Y.; REEVES, T. (2007). “Meaningful interaction in web-based learning: a social constructivist interpretation”. The Internet and Higher Education. No 10, pages 15-25.

WHEELER, S. (2005). Creating social presence in digital learning environments: a presence of mind? [online article]. University of Plymouth. [Accessed: 4 November 2011].
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1534

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.