Sobreeducació o canvi estructural? Una anàlisi de l'impacte de les TIC, la formació universitària i el canvi organitzatiu sobre els salaris en l'empresa

Joan Torrent-Sellens, Ángel Díaz-Chao, Pilar Ficapal-Cusí

Resum


La severitat de la crisi econòmica actual ha posat en relleu la necessitat de transformar profundament l'estructura productiva de moltes economies a tot el món. Davant dels significatius creixements de l'atur, es planteja la necessitat que els treballadors i les empreses afrontin un procés de capacitació i canvi estructural que els permeti millors condicions de competència en l'economia global del coneixement. Amb aquest objectiu, l'evidència empírica internacional ha constatat l'existència de noves fonts coinnovadores (en particular, l'establiment de relacions de complementarietat entre l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació -TIC-, el canvi organitzatiu i la formació per al canvi competencial) que expliquen els increments de productivitat i competitivitat de les empreses i la creació d'ocupació i millores retributives en el treball qualificat. Paral·lelament, l'evidència empírica disponible també ha contrastat l'existència d'un problema de sobreeducació relativa, en el sentit que per a determinades categories competencials no es compleix l'associació entre un nivell de formació més elevat i més retribucions al treball. A partir de les dades per a una mostra representativa del conjunt del teixit productiu privat a Catalunya (2.038 empreses), en aquest treball ens hem preguntat per l'impacte del canvi estructural (fonts coinnovadores) i la sobreeducació relacionada amb la formació de salaris a l'empresa. Els resultats obtinguts ens suggereixen que: 1) algunes característiques individuals dels treballadors (nivell i ampliació de formació) i de l'empresa (eficiència i complementarietat entre el canvi organitzatiu i tecnològic) són determinants en l'explicació del nivell salarial de l'empresa catalana; 2) no s'observa sobreeducació en la categoria empresarial intensiva en l'ús de la tecnologia i el coneixement; 3) s'observa sobreeducació en la categoria empresarial no intensiva en l'ús de la tecnologia i el coneixement; 4) per a un nivell competencial minoritari, però molt rellevant per al seu futur competitiu, les empreses intensives en tecnologia i coneixement, es detecta la importància del canvi estructural en la determinació del seu nivell salarial; i 5) al contrari, en la gran majoria del teixit productiu català -les empreses poc intensives en l'ús de la tecnologia i el coneixement- es detecta un problema de sobreeducació, vinculat, entre d'altres, a la baixa rellevància del canvi estructural en l'explicació del seu nivell salarial.


Paraules clau


usos TIC, canvi tecnològic digital esbiaixador d'habilitats (e-SBTC), formació, sobreeducació, empresa catalana

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.106

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.