Comparativa entre instruments d’avaluació de qualitat de cursos MOOC: ADECUR vs Normes UNE 66181:2012

Miguel Baldomero Ramirez Fernandez, José Luis Salmeron Silvera, Eloy López Meneses

Resum


Els cursos oberts en línia i massius (d’ara endavant, MOOC) s’han considerat en la literatura divulgativa i científica una revolució amb un gran potencial en el món educatiu i formatiu. No obstant això, al mateix temps, existeixen discrepàncies i qüestionaments sobre el valor pedagògic i l’abast que tindrà el moviment en l’educació superior. Així doncs, l’univers dels MOOC és objecte de reflexió didàctica i formativa entre diferents autors i institucions en el món globalitzat, però encara són necessàries unes dimensions i unes implicacions de la visió avaluadora d’aquests cursos que han de ser valorades i analitzades des de diferents punts de vista.

En aquest article es presenta un panorama comparatiu dels indicadors de qualitat de dos instruments d’avaluació dels cursos MOOC: la Norma UNE 66181:2012 sobre la gestió de la qualitat de la formació virtual i l’instrument d’anàlisi didàctica de model i estratègies d’ensenyament de cursos universitaris en xarxa (ADECUR). Finalment, es plantejarà un disseny d’eina d’avaluació de qualitat de cursos MOOC sobre la base de les fortaleses dels dos instruments analitzats.


Paraules clau


MOOC, qualitat, Norma UNE 66181, ADECUR

Referències


Aguaded, J. I., Vázquez Cano, E., & Sevillano, M. L. (2013). MOOCs, ¿turbocapitalismo de redes o altruismo educativo? In SCOPEO INFORME Núm. 2: MOOC: Estado de la situación actual, posibilidades, retos y futuro (pp. 74-90). Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Innovación y Producción Digital.

Balfour, S. P. (2013). Assessing writing in MOOCs: Automated essay scoring and Calibrated Peer Review. Research & Practice in Assessment, 8(1), 40-48. Retrieved from http://www.rpajournal.com/dev/wp-content/uploads/2013/05/SF4.pdf

Bouchard, P. (2011). Network promises and their implications. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 8(1), 288-302. Retrieved from http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/article/view/v8n1-bouchard/0

Cabero, J., & López, E. (2009). Descripción de un instrumento didáctico para el análisis de modelos y estrategias de enseñanza de cursos universitarios en Red (ADECUR). Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 34, 13-30. Retrieved from http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n34/2.pdf

Durall, E., Gros, B., Maina, M., Johnson, L., & Adams, S. (2012). Perspectivas tecnológicas: educación superior en Iberoamérica 2012-2017. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). NMC Horizon Report: 2013 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.

López, E. (2008). Análisis de los modelos didácticos y estrategias de enseñanza en Teleformación: diseño y experimentación de un instrumento de evaluación de las estrategias de enseñanza de cursos telemáticos de formación universitaria. [Unpublished doctoral dissertation]. University of Seville, Spain.

McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G., & Cormier, D. (2010a). The MOOC model for digital practice. Charlottetown, Canada: University of Prince Edward Island.

McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G., & Cormier, D. (2010b). Massive Open Online Courses. Digital ways of knowing and learning. The MOOC Model for Digital Practice. Charlottetown, Canada: University of Prince Edward Island.

Mercader, A., & Bartolomé, A. (2006). La distancia no es el olvido. Apuntes al hilo de la mediación educativa hoy. Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad, 67. Retrieved from http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=1&rev=67.htm

Oncu, S., & Cakir, H. (2011). Research in online learning environments: Priorities and methodologies. Computers & Education, 57(1), 1098-1108. doi: 10.1016/j.compedu.2010.12.009

Sangrà, A, & Wheeler, S. (2013). New Informal Ways of Learning: Or Are We Formalising the Informal? RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 10(1), 107-115. Retrieved from http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/article/download/v10n1-sangra-wheeler/v10n1-sangra-wheeler-en

Stödberg, U. (2012). A research review of e-assessment. Assessment and Evaluation in Higher Education, 37(5), 591-604. doi: 10.1080/02602938.2011.557496

UNE-EN ISO. (2008). 9001: management system quality requirements. Retrieved from http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042135#.VJQaYf8A4ME

UNE. (2012). 66181: for the quality management of virtual training. Retrieved from http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049661#.VJQa_P8A4ME

Valverde, J. (2014). MOOCs: Una visión crítica desde las Ciencias de la Educación. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 18(1), pp 100. Retrieved from http://www.ugr.es/~recfpro/rev181ART6.pdf

Vázquez Cano, E., López Meneses, E., Méndez Rey, J. M., Suárez Guerrero, C., Martín Padilla, A. H., Román Graván, P., Gómez Galán, J., Revuelta Domínguez, F. I., & Fernández Sánchez, M. J. (2013a). Guía Didáctica sobre los MOOCs. Seville: AFOE.

Vázquez Cano, E., López Meneses, E., & Sarasola, J. L. (2013b). La expansión del conocimiento en abierto: Los MOOCs. Barcelona: Octaedro.

Zapata-Ros, M. (in press). MOOCs, a critical point of view. The value is not in the copy. Retrieved from http://eprints.rclis.org/18452/1/MOOC_critica_Elis.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2258

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.