Alfabetització digital dels docents de les escoles d'hoteleria i turisme cubanes. Experiències en la seva implementació

Raidell Avello Martínez, Raúl López Fernández

Resum


El tema de l'alfabetització digital dels docents ha estat estudiat extensament en els últims anys. En estudis fets sobre el tema es poden trobar diferents models i marcs de competències TIC dirigides als docents. El propòsit d'aquest treball és elaborar un marc de competències TIC dirigit als docents de les escoles d'hoteleria i turisme cubanes que permeti, d'una banda, tenir un referent de criteris per a poder avaluar l'estat actual de la preparació respecte a les TIC, i, de l’altra, orientar la formació en TIC dels docents. El mètode d'investigació fonamental va ser l'anàlisi de documents. El model proposat expressa que la formació en TIC dels docents ha de ser permanent. La incorporació de noves eines al seu entorn d'actuació, amb un sentit crític, ha de ser un element present en qualsevol model de formació dels docents del segle xxi. A més a més, es mostren exemples dels cursos i entrenaments més destacats, que formen part del projecte d'investigació Formació dels docents en TIC. Es pot concloure que va ser possible elaborar un marc de competències TIC contextualitzat dirigit als docents de les escoles d'hoteleria i turisme cubanes.

Paraules clau


alfabetització digital; alfabetització digital dels docents; formació dels docents en TIC; competències TIC

Referències


Area, M., Gutiérrez, A., & Vidal, F. (2012). Alfabetización digital y competencias informacionales. Madrid: Fundación Telefónica. Recuperado a partir de https://ddv.ull.es/users/manarea/public/libro_%20Alfabetizacion_digital.pdf

Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. En C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), Digital literacies: Concepts, Policies and Practices (pp. 17-32).

Cabero, J. (2004). Formación del profesorado en TIC. El gran caballo de batalla. Comunicación y Pedagogía. Tecnologías y recursos didácticos, 195, 27-31. Recuperado a partir de http://editor.citationstyles.org/visualEditor/

Cabero, J. (2008). Formación del profesorado en TIC. Presentado en II Congreso Nacional de Formación del Profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, España: II Congreso Nacional de Formación del Profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Carneiro, R., Toscano, J., & Díaz, T. (2012). Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. Madrid: OEI & Fundación Santillana.

Churches, A. (2009). Taxonomía de bloom para la era digital. Eduteka. Recuperado 11 de febrero de 2011, a partir de http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php

De la Torre Navarro, L. M., & Domínguez Gómez, J. (2012). Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de los objetos de aprendizaje. Revista Cubana de Informática Médica, 4(1), 83-92. Recuperado a partir de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18592012000100008&script=sci_arttext

Eshet-Alkalai, Y. (2012). Thinking in the Digital Era: A Revised Model for Digital Literacy. Issues in Informing Science and Information Technology, 9.

Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. (Y. Punie & N. Barbara, Eds.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Freitas, M. (2010). Letramento digital e formação de professores. Educação em Revista, 26(03), 335-352. Recuperado a partir de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982010000300017

Gairín, J. (2011). Formación de profesores basada en competencias. Bordón, 63(1), 93-108.

Garzón, R. (2009). Modelo de alfabetización digital para profesores universitarios a partir de un estudio empírico de la Universidad Autónoma de Chiapas (Tesis de Doctorado). Universidad de Salamanca, Salamanca.

Gobierno Vasco. (2012). Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Marco teórico. Departamento de educación, universidad e investigación.

Guitert, M., & Romeu, T. (2009). A digital literacy proposal in online Higher Education: the UOC scenario. eLearning Papers, 12.

Gutiérrez, A. (2008). Las TIC en la formación del maestro. «Realfabetización» digital del profesorado. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, 22(3), 191-206. Recuperado a partir de http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27418813011

Gutiérrez, A. (2010). Creación multimedia y alfabetización en la era digital. En Educomunicación:más allá del 2.0. Barcelona: Gedisa Editorial.

ISTE. (2008). National Educational Technology Standards for Teachers (Second Edition.). EEUU: International Society for Technology in Education.

Marqués, P. (2000). Los docentes: Funciones, roles, competencias necesarias, formación. Recuperado 22 de abril de 2009, a partir de http://dewey.uab.es/pmarques/docentes.htm#buendocente

Ministerio de Educación. (2011). Competencias tic para la profesión docente. Chile: Ministerio de Educación. Recuperado a partir de www.enlaces.cl

Miratía, O. J. (2012). Necesidades de formación en los docentes universitarios en realación a las herramientas web 2.0. @tic. revista d’innovació educativa, 9. doi:10.7203/attic.9.1951

NMC. (2013). Horizon Report 2013. Higher Education Edition. The New Media Consortium. Recuperado a partir de http://www.nmc.org/pdf/2013-horizon-report-HE.pdf

Páez, H. (2008). Alfabetización digital para docentes de postgrado. PARADIGMA, XXIX(2), 07 - 34.

Prendes, M. P. (2010). Competencias TIC para la docencia en la Universidad Pública Española: Indicadores y propuestas para la definición de buenas prácticas: Programa de Estudio y Análisis (Informe de Proyecto No. EA2009-0133). Universidad de Murcia: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Recuperado a partir de http://www.um.es/competenciastic/informe_final_competencias2010.pdf

Prendes, M. P., & Gutiérrez, I. (2013). Competencias tecnológicas del profesorado en las universidades españolas. Revista de Educación, 361. doi:10-4438/1988-592X-RE-2011-361-140

Rangel, A., & Peñalosa, E. A. (2013). Alfabetización digital en docentes de educación superior: Construcción y prueba empírica de un instrumento de evaluación. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 43, 9-23. doi:dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2013.i43.01

Riel, J., Christian, S., & Hinson, B. (2012). Charting digital literacy: A framework for information technology and digital skills education in the community college. Presentado en Innovations 2012, Philadelphia, PA.

Sangrà, A. (2012). Horizon Report Iberoamérica y Gestión del Conocimiento. Presentado en XIII Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá 2012., Panamá.

Tejada, J. (2009). Competencias docentes. Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado, 13(2).

UNESCO. (2011). Marco de competencias TIC para los docentes (Segunda Edición.). Paris: Ediciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado a partir de http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475E.pdf

Valerio, G., & Valenzuela, J. (2011). Competencias informáticas para el e-learning 2.0. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED), 14(1), 137-160. Recuperado a partir de http://www.utpl.edu.ec/ried/images/stories/riedn14-1.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i3.1994

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.